Fundusze Unijne

Firma Looksus Lashes informuje, iż bierze udział w konkursie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Cel projektu:

Celem  jest realizacja projektu dotyczącego uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania firmy Looksus Lashes na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 494 400,00 PLN  , dofinansowanie projektu z UE 85%

 

Looksus Lashes company informs that it participates in the competition 3.3: Support for promotion and internationalization of innovative enterprises of the sub-action 3.3.3: Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand III of Priority Axis: Support for innovation in enterprises of the Operational Program Smart Growth 2014 – 2020.

Project Objective:

The aim is to implement a project on participation in promotional activities provided for in industry promotion programs, in order to promote Looksus Lashes company on foreign markets and promote the Brand of the Polish Economy.

Value of the project: PLN 494,400.00 , EU co-financing of the project 85%.

 

 

0
Product
Quantity
Value

There are no products in your cart. Add something!